ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์ มีพงศ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอุดมโชค เวียงคำ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวปัทมา สุณาวงศ์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวปิยดา เขื่อนเชียงสา

ตำแหน่ง : ครู

นางพรทิพย์ บุตรบริบูรณ์

ตำแหน่ง : ครู

นายวรุต มะติมุ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสิริกาญจณ์ ยศกลาง

ตำแหน่ง : ครู

นายณัฐกร อัมพรศักดิ์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวปริยากร รัตนวงศ์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวรสสุคนธ์ เอี่ยวศิริ

ตำแหน่ง : ครู

นายวิชิต สุขสันติกูล

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวศรีสุดา สอนศิริ

ตำแหน่ง : ครู

นางอารีรีตน์ จันโท

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวฉัตรกมล ตันชุน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวผกาทิพย์ แพทอง

ตำแหน่ง : ครู

นางพัชรินทร์ สุดเสน่หา

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวเบญจมาภรณ์ เรืองเดช

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวณัฐฐา โหตระกิตย์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวปวีณา คำจร

ตำแหน่ง : ครู

นางสาววินิตา แก้วคำ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวอรวรรณ ท้วมเจริญ

ตำแหน่ง : ครู

นางนภัสนันท์ ทัดแทน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวพนิดา ศิริภูธร

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวศุภานันท์ สมสีนวน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวฐิตารีย์ จันทร์ไพร

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสุนิษา หอมรินทร์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวอริยา วัฒนก้านตง

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวเกษร เธียรประมุข

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวขวัญตา จำปาแพง

ตำแหน่ง : ครู

นางสาววรรณนิสา ขานจ้าน

ตำแหน่ง : ครู

นายหฤษฎ์ชัย นาเจริญ

ตำแหน่ง : ครู

นายพงศกร สำราญ

ตำแหน่ง : ครู

นายพุทธชาติ ชูเรือง

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสุนิษา ทั่งทอง

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวฐิติพร สิทธิ

ตำแหน่ง : ครู

นายพงศ์ดิลก จินตมนูญธรรม

ตำแหน่ง : ครู

นายศิริพงษ์ มนนามอญ

ตำแหน่ง : ครู

นางอภิญญา แสงศรี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวไพลิน พิมพ์สาร

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสุภาธิณี ยศคำลือ

ตำแหน่ง : ครู

นางประภัสรา ชุณหพันธ์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวกนกวรรณ ภักดีพัฒนสันติ

ตำแหน่ง : ธุรการ

นางสาววงพลอย ทิพยวันทน์

ตำแหน่ง : ครู