สถิตินักเรียน 2567

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 55 61 116 3
ป.2 62 50 112 3
ป.3 58 59 117 3
ป.4 72 40 112 3
ป.5 57 58 115 3
ป.6 58 60 118 3
อ.2 45 51 96 3
อ.3 49 50 99 4
รวม 456 429 885 25

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 19 21 40 นางสาวปิยดา เขื่อนเชียงสา นางสาวขวัญตา จำปาแพง
ป.1/2 18 19 37 นางสาวปริยากร รัตนวงศ์ นางสาวสุนิษา ทั่งทอง
ป.1/3 18 21 39 นางอารีรีตน์ จันโท นางสาวอรวรรณ ท้วมเจริญ
ป.2/1 21 17 38 นางพัชรินทร์ สุดเสน่หา นายศิริพงษ์ มนนามอญ
ป.2/2 21 16 37 นางสาวพนิดา ศิริภูธร นางสาวสุนิษา หอมรินทร์
ป.2/3 20 17 37 นางสาววรรณนิสา ขานจ้าน
ป.3/1 19 20 39 นางสาวฐิติพร สิทธิ นางสาวศุภานันท์ สมสีนวน
ป.3/2 19 19 38 นายณัฐกร อัมพรศักดิ์ นางสาวฉัตรกมล ตันชุน
ป.3/3 20 20 40 นางสาวอริยา วัฒนก้านตง
ป.4/1 23 15 38 นางสาวไพลิน พิมพ์สาร นายวิชิต สุขสันติกูล
ป.4/2 25 13 38 นายพงศกร สำราญ นายหฤษฎ์ชัย นาเจริญ
ป.4/3 24 12 36 นายพุทธชาติ ชูเรือง นางนภัสนันท์ ทัดแทน
ป.5/1 19 20 39 นางสาวผกาทิพย์ แพทอง นางสาววินิตา แก้วคำ
ป.5/2 21 17 38 นางสาวฐิตารีย์ จันทร์ไพร
ป.5/3 17 21 38 นางสาวสิริกาญจณ์ ยศกลาง นายวรุต มะติมุ
ป.6/1 19 21 40 นางสาวปวีณา คำจร
ป.6/2 18 22 40 นายพงศ์ดิลก จินตมนูญธรรม นางสาวศรีสุดา สอนศิริ
ป.6/3 21 17 38 นางสาวสุภาธิณี ยศคำลือ
อ.2/1 15 17 32 นางสาวรสสุคนธ์ เอี่ยวศิริ
อ.2/2 15 18 33
อ.2/3 15 16 31 นางพรทิพย์ บุตรบริบูรณ์
อ.3/1 13 13 26 นางสาวเบญจมาภรณ์ เรืองเดช
อ.3/2 13 12 25 นางสาวณัฐฐา โหตระกิตย์
อ.3/3 11 11 22 นางสาวเกษร เธียรประมุข
อ.3/4 12 14 26
รวม 456 429 885