สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 63 51 114 3
ป.2 55 58 113 3
ป.3 72 42 114 3
ป.4 61 58 119 3
ป.5 58 63 121 3
ป.6 64 51 115 3
อ.2 46 53 99 3
อ.3 42 58 100 3
รวม 461 434 895 24

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 20 18 38 นางสาวปิยดา เขื่อนเชียงสา
ป.1/2 21 17 38 นางสาวปริยากร รัตนวงศ์
ป.1/3 22 16 38 นางอารีรีตน์ จันโท
ป.2/1 18 19 37 นางพัชรินทร์ สุดเสน่หา นางสาววินิตา แก้วคำ
ป.2/2 18 19 37 นางสาวพนิดา ศิริภูธร นางสาวสุนิษา หอมรินทร์
ป.2/3 19 20 39 นางสาววรรณนิสา ขานจ้าน
ป.3/1 22 16 38 นางสาวฐิติพร สิทธิ
ป.3/2 24 14 38 นายณัฐกร อัมพรศักดิ์
ป.3/3 26 12 38 นางสาวอริยา วัฒนก้านตง
ป.4/1 21 19 40
ป.4/2 22 18 40
ป.4/3 18 21 39 นางสาวฉัตรกมล ตันชุน นายพุทธชาติ ชูเรือง
ป.5/1 19 21 40
ป.5/2 18 23 41 นางสาวฐิตารีย์ จันทร์ไพร
ป.5/3 21 19 40 นางสาวสิริกาญจณ์ ยศกลาง
ป.6/1 23 16 39 นางสาวปวีณา คำจร
ป.6/2 22 15 37 นางสาวศรีสุดา สอนศิริ นายพงศ์ดิลก จินตมนูญธรรม
ป.6/3 19 20 39 นางสาวอัญชลี กลิ่นเพ็ง
อ.2/1 16 17 33 นางสาวรสสุคนธ์ เอี่ยวศิริ
อ.2/2 16 18 34 นางประภัสรา ชุณหพันธ์
อ.2/3 14 18 32 นางพรทิพย์ บุตรบริบูรณ์
อ.3/1 12 21 33 นางสาวเบญจมาภรณ์ เรืองเดช
อ.3/2 17 17 34 นางสาวณัฐฐา โหตระกิตย์
อ.3/3 13 20 33 นางสาวเกษร เธียรประมุข
รวม 461 434 895