ข้อมูลโรงเรียน ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)

ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)

ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ศ.ป.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Taladbangbo School

176 หมู่ 5
ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 Tel. 038-589244

เบอร์โทรศัพท์ : 038-589244

เบอร์แฟ็ก : 038-589244

เว็บไซต์ : https://tbb.ac.th/

เกี่ยวกับตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 1 3
ข้าราชการครู 8 29 37
พนักงานราชการ 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 0 1 1
รวม 10 33 43

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 55 61 116 3
ป.2 62 50 112 3
ป.3 58 59 117 3
ป.4 72 40 112 3
ป.5 57 58 115 3
ป.6 58 60 118 3
อ.2 45 51 96 3
อ.3 49 50 99 4
รวม 456 429 885 25