ข้อมูลโรงเรียน ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)

ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)

ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ศ.ป.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Taladbangbo School

176 หมู่ 5
ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 Tel. 038-589244

เบอร์โทรศัพท์ : 038-589244

เบอร์แฟ็ก : 038-589244

เว็บไซต์ : https://tbb.ac.th/

เกี่ยวกับตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 0 2
ข้าราชการครู 7 28 35
พนักงานราชการ 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 0 1 1
รวม 9 31 40

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 63 51 114 3
ป.2 55 58 113 3
ป.3 72 42 114 3
ป.4 61 58 119 3
ป.5 58 63 121 3
ป.6 64 51 115 3
อ.2 46 53 99 3
อ.3 42 58 100 3
รวม 461 434 895 24