Latest News24020117

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดที่ ๓ นำโดย นายไวภพ สุขกระโทก ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๔ , นางสาวมนัสนันท์ พิพัฒน์ดิษยา ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๕ , นางสาวอัมพิกา สิริพรม ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๕ , นางสาวศิริรัตน์ ศิริธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางประภาพร มั่นเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) เพื่อติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน รับฟังปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา ตลอดจนให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน

  

  

  

  

  

Comments

0 Comments