Latest News24020117

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) นำโดยว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์ มีพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) เพื่อพัฒนาองค์กรนักเรียนให้เข้มแข็งให้นักเรียน เข้าใจบทบาทหน้าที่ มีกระบวนการคิดการเป็นผู้นำ ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เคารพกติกาของสังคม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติความเป็นประชาธิปไตย

    

      

      

      

Comments

0 Comments